Andere vacatures

ICT Architect a.i.

Discipline
Automatisering


Functieomschrijving

ICT Architect a.i.

Start: 1 september 2018
Duur: 6 maanden met optie tot verlenging
Dagen per week: 3 tot 4
Standplaats: Zuid Limburg

Context
De ICT-architect verricht werkzaamheden op de terreinen van ICT-architectuur, beveiliging, contracten, projecten en/of informatieanalyse.

Resultaatgebied 1: advisering over ICT-architectuur en beveiliging;
- bewaakt en onderhoudt de ICT-architectuur;
- zorgt voor de samenhang tussen de verschillende architectuurlagen, van technische- tot en met applicatiearchitectuur ;
- doet voorstellen voor heroverwegingen van plannen op vlak van ICT-ontwikkelingen indien deze financieel of beleidsmatig niet realiseerbaar zijn en bespreekt deze met het management;
- analyseert de bestaande beveiligingsstructuur, inventariseert de beveiligingsbehoefte, signaleert knelpunten daarin en adviseert omtrent aanpassingen c.q. verbeteringen en stelt het beveiligings- en privacy-beleid op; organiseert de toegangs- en informatiebeveiliging;
- draagt zorg voor beveiliging, back-up procedures, e.d.;
- beheert informatiebeveiligingsincidenten.

Resultaatgebied 2: informatieanalyse
- levert, op basis van analyse van literatuur, rapporten en verslagen, bijdragen aan onderzoek en adviesverlening ten behoeve van het ICT-beleid;
- signaleert knel- en aandachtspunten en ontwikkelingen en stelt notities en rapportages op voor het beleidsproces;
- evalueert (onderdelen van) het ICT-beleid en doet aanbevelingen voor verbeteringen;
- heeft zicht op alle in gebruik zijnde applicaties;
- doet voorstellen inzake opslaan documenten;
- brengt de informatiebehoefte in kaart en maakt beleid over de omgang met informatie;
- legt bij dataopslag de link met contracten e.d.;
- stemt de informatievoorziening af op de bedrijfsprocessen;
- stelt kosten- en capaciteitsramingen op en draagt bij aan het opstellen van de ICT-begroting;
- specificeert de systeemvereisten en adviseert over de organisatorische, economische en sociale aspecten die samenhangen met de informatievoorziening en automatisering;
- adviseert over standaarden, bevordert het ontwikkelen van uitvoeringsrichtlijnen en geeft hieraan richting;
- toetst uitvoeringsrichtlijnen aan het beleid en adviseert over verbetering;
- draagt zorg voor de ontwikkeling van specifieke toepassingen;
- voert het datamanagement uit en zorgt voor werving van overkoepelende datasystemen (datawarehouses) en van hieruit ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen;
- voert het beheer uit van informatiebeveiligingsincidenten en stelt hiervan managementrapportages op;
- zorgt ervoor dat bedrijfs-kritische informatiesystemen in kaart worden gebracht en er adequate maatregelen worden opgesteld opdat deze systemen zo min mogelijk uitval hebben;
- zorgt voor naleving van standaarden en procedures;
- stelt richtlijnen en procedures op ten behoeve van gebruikers en automatiseringsmedewerkers.

Resultaatgebied 3: bijdrage aan projecten
- werkt de probleemstelling verder uit en stelt randvoorwaarden en uitgangspunten op en stemt af;
- werkt deelprojectplannen uit inclusief kosten-batenanalyses en planningen, rekening houdend met de randvoorwaarden en uitgangspunten;
- draagt bij aan de projectorganisatie;
- voert het benodigde overleg tussen de verschillende deelnemers/partijen;
- zorgt voor planning, rapportages, aanbevelingen, communicatie, financiële verslaglegging en budgetbeheer.

Kennis & Vaardigheden
- in het bezit van MSCE;
- theoretische kennis van ICT;
- kennis van informatievoorzienings- en automatiseringsmethoden, - technieken en -processen, alsmede van kwaliteits- en service level management;
- kennis van en inzicht in de organisatie van de instelling;
- inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de beschikbare ICT- middelen;
- vaardigheid in het analyseren van de bestaande informatievoorziening en in het adviseren omtrent aanpassingen c.q. verbeteringen.