Andere vacatures

Senior Omgevingsmanager a.i.

Discipline
Beleid & Bestuur


Functieomschrijving

Senior Omgevingsmanager a.i.

Start: 23 augustus 2018
Duur: 1 jaar met optie tot verlenging
Uren per week: 24 tot 32
Standplaats: Roermond

Opdrachtomschrijving
Veel dijken in Noord- en Midden – Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Het HWBP-programma van Waterschap Limburg heeft tot doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma op 15 locaties dijkversterkingen voorbereid. Op 5 van deze locaties wordt de mogelijkheid voor een dijkverlegging in het kader van het Deltaprogramma verkend. Waar mogelijk worden gebieds- en/ of ruimtelijke kwaliteiten verbeterd en/of versterkt. Het waterschap werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven.

Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het IPM model en waarbij intensief contact met de omgeving plaatsvindt. Het omgevingsmanagementteam staat aan de lat om de omgeving te betrekken bij en te informeren over de projecten en de impact daarvan. De senior omgevingsmanager maakt deel uit van het omgevingsmanagementteam van waterschap Limburg bestaande uit 3 andere senior omgevingsmanagers, 2 communicatieadviseurs en ondersteuning. In het omgevingsteam is één omgevingsmanager, de toprolhouder verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van het programma als geheel. Binnen het programma zijn de dijktrajecten verdeeld over de omgevingsmanagers evenals enkele thema’s/aandachtsvelden die onder omgevingsmanagement vallen. Het team van het waterschap werkt nauw samen met een team van omgevingsmanagers van het ingenieursbureau dat veel operationele werkzaamheden uitvoert voor het waterschap.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een energieke omgevingsmanager op senior niveau die stevig in zijn/haar schoenen staat, iemand met vele jaren ervaring in project- en omgevingsmanagement in een complexe omgeving. We zoeken iemand met management en organisatorische vaardigheden die daarnaast ook meewerkt in het team, iemand die kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau, die goed kan omgaan met zowel bestuurders, ambtenaren, projectmanagers, medewerkers als inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Die het een uitdaging vindt om voor het nieuwe Waterschap Limburg het versterken en verleggen van dijken langs de Maas op een omgevingsgerichte manier op te pakken en de waterschapsorganisatie daarin mee te nemen. Iemand die in staat is het programma en de projecten snel te doorgronden, weet wat de doelen zijn en waar de uitdagingen liggen.

De specifieke werkzaamheden bestaan uit:
De omgevingsmanager neemt aan relevante overleggen deel en geeft daarmee mede sturing aan het programma. Stelt vanuit die positie de kaders vast en geeft richting aan het omgevingsmanagement. De omgevingsmanager geeft (mede) sturing aan het omgevingsteam en zorgt voor het bewaken van raakvlakken en oplossen van issues op programmabreed niveau. De omgevingsmanager vertaalt technische en/of juridische programma – en projectinformatie naar omgevingspartijen en bestuurders en verzorgt de juiste verwerking door het IPM-programmateam. Tot de werkzaamheden behoren ook:
- Aansturen/vormgeven van het omgevingsmanagement voor een aantal dijkringen binnen de kaders van het programma;
- Het zelfstandig of in teamverband voorbereiden, deelnemen en/of voorzitten van overleg met belanghebbenden;
- Het trekkerschap voor enkele thema’s die binnen het omgevingsmanagement vallen, zoals conditionering, grondverwerving en communicatie
- Aansturen van het omgevingsteam en met dit team uitzetten van de strategie voor de komende projectfases;
- kwaliteitsborging van de vastlegging van klanteisen in KES en relatics;
- Het periodiek rapporteren over de status en stand van zaken binnen omgevingsmanagement;
- Het uitvoeren van omgevingsanalyses (issues, stakeholders, mijlpalen, standpunten, belangen).
- Het aansturen van de conditioneringswerkzaamheden

Competenties:
- Omgevingsbewust
- Teamplayer
- Resultaatgerichtheid
- Flexibiliteit
- Zelfstandigheid
- Organisatiesensitiviteit

Eisen
Opleiding: Op cv aantoonbaar minimaal een behaalde HBO/ WO opleiding. Graag benoemen van wanneer tot wanneer opleiding gevolgd is en of diploma behaald is.
Werkervaring: Op CV aantoonbaar in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring in het omgevingsmanagement met het werken als IPM-rolhouder (eindverantwoordelijk) binnen projecten van publieke organisaties als Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente in de verkenningsfase en/of planuitwerkingsfase (planstudie) van MIRT en HWBP projecten. Referentie vereist
Werkervaring : Op CV aantoonbaar ervaring met het werken aan grote complexe projecten en programma’s (totale waarde > € 50 mln.) in het fysiek ruimtelijke domein (waterveiligheid, waterbeheer, bereikbaarheid / mobiliteit, gebiedsontwikkeling), noem hiervoor tenminste 3 projecten waaraan gewerkt is (tenminste > 1 jr) in de verkenning en/of planuitwerkingsfase. Referentie vereist

Gunningscriteria
Ervaring: Beschrijf hoe uit uw CV blijkt in welke mate u relevante werkervaring heeft op het gebied van omgevingsmanagement toepasbaar in dijkversterkings- en verleggingsprogramma´s als beschreven in deze opdracht. Ga daarbij specifiek in op uw ervaringen met: o Het vormgeven van de omgevingsstrategie voor de projectenfase(n) verkenning en/of planuitwerking en het vertalen ervan in concrete werkzaamheden; o het aansturen, organiseren en begeleiden/uitvoeren van het omgevingsmanagement; o aansturen van conditioneringsprocessen
Ervaring: Beschrijf in welke mate u voor deze opdracht relevante kennis en ervaring heeft met complexe (gebiedsontwikkeling, waterveiligheid of infrastructuur) projecten in de publieke sector . Ga daarbij specifiek in op: o De projecten waaraan u gewerkt heeft; o Uw rol en bijdragen binnen deze projecten.
Ervaring: Beschrijf in welke mate u kennis en ervaring heeft met het werken binnen bestuurlijk complexe omgevingen. Ga daarbij specifiek in op: o De complexiteit van de desbetreffende omgeving; o Uw rol en bijdragen; o Uw samenwerking met bestuurders, ambtelijke organisatie(s) en omgevingspartijen.