Lid Raad Van Toezicht (X5)

Vacaturekenmerken

Functie:
Lid Raad van Toezicht (5X)
Naam organisatie:
Stichting Kerkraads Openbaar Ontdekkend Leren (SKOOL)
Regio:
Limburg
Status:
Procedure Succesvol Ingevuld
Naam consultant:
Solliciteren niet meer mogelijk

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Functiebeschrijving

Stichting Kerkraads Openbaar Ontdekkend Leren (SKOOL)

Algemeen:
Het Martin Buber
Het Martin Buber is een school voor vernieuwend voorgezet onderwijs in Kerkrade waar je samen beleeft wat je leert. Vanaf augustus 2024 opent de nieuwe school haar deuren en biedt zij onderwijs aan voor mavo, havo en vwo. Per 1 augustus dient ook de raad van toezicht van Het Martin Buber benoemd te zijn.
Het doel van de stichting is het uitsluitend geven van openbaar onderwijs middels de instandhouding van Het Martin Buber. Dit alles vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs; gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.
Het onderwijs is toegankelijk voor een ieder zonder onderscheid in welke vorm dan ook. Het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.
Op het Martin Buber krijgt ieder kind (en ook iedere docent!) de ruimte om zijn of haar talenten te ontdekken en zijn potentieel te ontwikkelen. Er wordt hen een rijke, gevarieerde omgeving geboden waarin zij zich kunnen oriënteren op hun toekomst. Dat gebeurt in het fysieke gebouw, maar ook daarbuiten, met hotspots in de verschillende wijken van de stad, bijvoorbeeld op het gebied van sport, toneel, zorg en welzijn, natuur, techniek of muziek, waarbij ieder op zijn eigen manier en in hun eigen tempo werkt aan concrete doelen. Daartoe bieden zij hun een heldere structuur, want het onderwijs en de afspraken zijn zeker niet vrijblijvend. Het Martin Buber stuurt vooral op zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, omdat daarmee het fundament wordt gelegd voor hun verdere leven en hun toekomst. Wie zijn hart en passie leert volgen, vindt zijn eigen weg om betekenisvol en gelukkig te zijn.
Om ruimte te creëren voor ieders individuele ontwikkeling, kent het Martin Buber geen leerjaarklassensysteem en krijgt élke leerling de zorg die hij nodig heeft. Vanuit een stamgroep werken leerlingen samen en volgen ze een eigen leerpad, naar een diplomering én een persoonlijke verdieping, dat aansluit bij hun behoeften, ambities en talenten.
Op het Martin Buber wordt gewerkt aan de hand van ontwikkeldoelen (onderzoekend leren). Daarbij wordt de juiste balans tussen MOETEN en ONT-MOETEN gezocht. Enerzijds houdt men de vastgestelde einddoelen uit het landelijke curriculum scherp voor ogen, omdat die nu eenmaal behaald moeten worden voor het diploma. Daarnaast stimuleert men de kinderen om hun eigen ontwikkelmogelijkheden en behoefte in de volle breedte te onderzoeken en vervolgens te vervullen; met hoofd, hart en handen. Daaraan ligt een herwaardering van kwaliteiten en vaardigheden ten grondslag. De makers zijn niet meer of minder dan de denkers; de bakker of de metselaar even belangrijk als de wetenschapper of de topmanager. Door in projecten met elkaar samen te werken, leren de jongeren dat de ‘professors of the mind’ niet zonder de ‘professors of the hands’ kunnen, en vice versa. Zij hebben elkaar nodig, nu en straks.
De opzet en inrichting van het onderwijsconcept zijn geen strijd tégen het bestaande onderwijs, maar een strijd vóór vernieuwing. De toekomst vraagt om mensen die luisteren naar hun innerlijke stem en een moreel kompas naar wat zij zelf willen en kunnen, en die van daaruit onderzoeken wie en wat zij nodig hebben om voor hun omgeving van betekenis te zijn. Op het Martin Buber leert men hun om die persoonlijke kracht effectief in te zetten voor een betere toekomst, voor henzelf en ook voor de omgeving waarvan zij deel uitmaken.
 
 
Profiel van de Raad van Toezicht SKOOL, het Martin Buber
SKOOL: Stichting Kerkraads Openbaar Ontdekkend Leren
De raad van toezicht bestaat statutair uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Op dit moment zijn wij bezig met de werving van de eerste vijf leden voor de samenstelling van de raad van toezicht voor Het Martin Buber.
De toezichthoudende taak van de raad van toezicht strekt zich uit tot hetgeen daarover in de statuten is vastgelegd, waarbij specifiek aandacht is voor het gedachtengoed van de school.
Er wordt gestreefd naar een brede samenstelling van de raad van toezicht in zowel diversiteit als ook een specifieke achtergrond van de leden. Met specifieke achtergrond wordt bedoeld, onderwijsinhoudelijk, financieel-economisch, juridisch, politiek (affiniteit), sociaal en bedrijfskundig. Verder is van belang dat de affiniteit met de regio Kerkrade bij een aantal leden aanwezig is en men de regio “kent”.
 
De leden van de raad van toezicht worden geacht op ieder moment onafhankelijk van elkaar en van het College van Bestuur te kunnen opereren. De raad van toezicht voorziet erin dat het College van Bestuur aan haar rol als werkgever op een juiste en correcte wijze invulling kan geven. Verder dient zij als klankbord en adviseur ten behoeve van het College van Bestuur.
De raad van toezicht keurt de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan goed. Daarnaast benoemt, schorst en ontslaat zij het bestuur.


Profiel Lid Raad van Toezicht
Algemeen:

 • De doelstelling en het waarom van de Stichting onderschrijven en deze verder mede willen vormgeven;
 • Onderschrijven van het Martin Buber gedachtengoed en deze uitdragen;
 • Affiniteit met onderwijs dan wel kennis van de onderwijssector;
 • Op beleidsmatig en strategisch niveau kunnen acteren;
 • Beschikken over een groot (regionaal) netwerk;
 • Beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
 • Algemene bestuurlijke ervaring dan wel leidinggevende ervaring is een pré;
 • Actieve maatschappelijke betrokkenheid.
Competenties:
 • Strategisch inzicht;
 • Reflectief vermogen op eigen handelen en andermans handelen;
 • Sparringpartner op alle niveaus;
 • Onafhankelijk, positief kritisch;
 • Analytisch, snel in staat een beeld te vormen;
 • Integer;
 • Verbinder, is in staat gevraagd en ongevraagd advies te geven.
Specifiek:
Wij zoeken ter samenstelling van de nieuw op te richten raad van toezicht leden voor de volgende specifieke aandachtsgebieden:
 • Financiën/Bedrijfsvoering/ICT;
 • Onderwijskundig/onderwijsvernieuwing;
 • HRM/Organisatiekunde;
 • Ondernemerschap/werkgeverschap;
 • Politiek/bestuurlijk.         
De raad van toezicht committeert zich aan de ’Code Goed Bestuur’, opgesteld door de VO-raad en de ‘Code Goed Toezicht’, opgesteld door het VTOI/NVTK. Daarnaast wordt verwacht dat je voldoende tijd hebt om deze werkzaamheden uit te voeren. De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid om herbenoemd te worden. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding. Standplaats van de raad van toezicht voor bijeenkomsten is Kerkrade,


Interesse?
Limbourg & Partners verzorgt voor Het Martin Buber de werving en voorselectie van deze procedure. Voor meer informatie over de positie en de procedure kun je contact opnemen met Jacco Kempen (Managing Director), +316-20634950 of Marnix Postma (Managing Consultant), +316-3322 5618. Om benoeming voor de zomer mogelijk te maken verzoeken wij geïnteresseerde kandidaten hun interesse op korte termijn kenbaar te maken.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Uitgelichte vacatures

Let's make the perfect match!

(SENIOR) MANAGER HUMAN RESOURCES

Lees meer

(SENIOR) MANAGER HUMAN RESOURCES

Lees meer

(SENIOR) MANAGER HUMAN RESOURCES

Lees meer

SALES & ACCOUNTMANAGER RENTAL

Lees meer

Heeft u vragen? We staan u graag te woord.

Contact opnemen